بلاگ

تفاوت اتصال فلنجی با اتصال اورلپ (over lap) در پایه روشنایی یا دکل دوربین چیست؟
چکیده در این مطلب با اتصال قطعات (سکشنهای) دکل ها با استفاده از فلنج و یا به صورت اورلپ آشنا
Read more.