دکل مخابراتی

دکل های مخابراتی دکل هایی اند که برای مصارف مخابراتی از قبیل نصب دیش های ماکروویو – آنتن های رادیو – آنتن های موبایل – آنتن های بیسیم و … استفاده میشود.

انواع دکل ها:

1.دکلهای خود ایستا

2.دکلهای مهاری

3.دکلهای بازتابی

4.دکلهای تک پایه

نقشه دکل مخابراتی

طراحی دکل ها :

مبنای طراحی دکل‌ها بر اساس بار ناشی از باد خواهد بود. البته باید مقاومت و تغییرشکل آن برای بارهای ناشی از زلزله نیز کنترل گردد. در طراحی دکل‌ها از آئین‌نامه‌ها و استانداردهای متعددی استفاده می‌شود.

محصول ما را به اشتراک بگذارید